Berga Bazārs

Parking Dz90

Autostāvvietas Lietošanas Noteikumi

Dzirnavu iela 90, Rīga

 1. Šīs autostāvvietas teritorija (Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietas īpašnieki ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Omnium Novus”, reģistrācijas Nr.40003224680, un SIA “Omnium Invest”, reģistrācijas Nr. 40003882449, (Īpašnieki).
 2. Šie Autostāvvietas Lietošanas Noteikumi (ALN) ir saistoši visām personām (transporta līdzekļu vadītājiem), kuras iebrauc un novieto  transportlīdzekli  šajā Autostāvvietā. 
 3. ALN ievērošanas kontroli nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Omnium Apsardze”, reģistrācijas Nr. 50003726071 (Apsardze), tālruņa numurs 67283037.
 4. Pirms iebraukšanas Autostāvvietā transportlīdzekļu vadītāju pienākums ir iepazīties ar ALN.
 5. Autostāvvietā visas stāvvietas ir rezervētas. Transportlīdzekli ir atļauts novietot Autostāvvietā, ja šādas tiesības ir piešķirtas saskaņā ar līgumu par Autostāvvietas lietošanu, kas noslēgts ar Īpašniekiem (Līgums)
 6. Preču piegādēm Autostāvvietā ir tiesības iebraukt tikai ar Apsardzes atļauju un novietot transportlīdzekli īslaicīgai stāvēšanai līdz 20 minūtēm Apsardzes norādītā vietā. 
 7. Iebraukšana un izbraukšana no Autostāvvietas tiek nodrošināta, atverot Autostāvvietas barjeru automātiski ar transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru atpazīšanas sistēmu vai manuāli, transportlīdzekļa vadītājam barjeru atverot ar pulti vai karti.
 8. Transportlīdzekļu vadītājiem Autostāvvietā ir pienākums ievērot normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās zīmes un horizontālos ceļu apzīmējumus, neapgrūtinot citus Autostāvvietas lietotājus. 
 9. Transportlīdzekli atļauts novietot tikai Līgumā norādītajā stāvvietā, ievērojot horizontālos ceļa apzīmējumus. Ja Līgumā norādītā stāvvieta ir aizņemta vai tās lietošana ir apgrūtināta cita transportlīdzekļa nepareizas novietošanas rezultātā, transportlīdzekļa vadītājam nav tiesību aizņemt citu stāvvietu, bet ir pienākums nekavējoties sazināties ar Apsardzi.
 10. Īpašnieki neuzņemas nekādu atbildību par Autostāvvietā novietotā transportlīdzekļa bojājumiem, transportlīdzekļa vai tajā atstātās mantas zādzību, trešo personu rīcību un/vai uguns nodarītu kaitējumu.
 11. Transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā transportlīdzekļa un tajā atstātās mantas drošību. 
 12. Autostāvvietas lietotāji atbild par visiem zaudējumiem, ko tie ar savu tiešu vai netiešu rīcību ir nodarījuši citiem Autostāvvietas lietotājiem.
 13. Ja transportlīdzeklis tiks novietots Autostāvvietā, pārkāpjot šos ALN tādējādi, ka transportlīdzeklis apgrūtina Autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem, Īpašniekiem saskaņā ar Līgumu ir tiesības piemērot līgumsodu un veikt transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu vai evakuāciju.
 14. Ja transportlīdzeklis tiks novietots Autostāvvietā, pārkāpjot šos ALN, Īpašniekiem ir tiesības nobloķēt  transportlīdzeklim piekļuvi Autostāvvietai.
 15. Transportlīdzekļa vadītājiem un citiem Autostāvvietas lietotājiem ir pienākums Autostāvvietā ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus un ugunsdrošības noteikumus, kā arī pildīt Apsardzes norādījumus. 
 16. Autostāvvietā ir AIZLIEGTS:
  • 16.1. Lietot alkoholiskos dzērienus, kā arī citas apreibinošas vielas;
  • 16.2. Trokšņot, tostarp, ļaut ilgstoši skanēt trauksmes signāliem, ja nostrādājusi transportlīdzekļa signalizācija
  • 16.3. Veikt transportlīdzekļa remontu, uzpildīt degvielu un eļļu. Nepieciešamības gadījumā ir pieļaujama logu mazgāšanas šķidruma, tosola uzpildīšana, riepu piepildīšana ar gaisu, un to nomaiņa
  • 16.4. Veikt jebkādas darbības, kas varētu nodarīt zaudējumus citiem Autostāvvietas lietotājiem
  • 16.5. Ilgstoši uzturēties transportlīdzekļa salonā, ja tā nav saistīta ar transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā, iebraukšanu vai izbraukšanu no Autostāvvietas, bagāžas iekraušanu vai izkraušanu
  • 16.6. Reklāmas materiālu piedāvāšana un preču izplatīšana bez iepriekšējas vienošanās ar Īpašniekiem.
This website is using cookies. By continuing to use our site, you agree to our cookie policy.
Agree